ผู้บริหาร

  

นายประเวศ  รัตนวงศ์
ผอ.สพป.อด.1
ข้อมูลพื้นฐาน
  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ
   ศึกษาแกบุคคลที่ไม่หลักฐาน
   ทะเบียนราษฎร
  แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.
   การศึกษา   ภาคบังคับ พ.ศ.2545 
  จดหมายข่าวโรงเรียนขนาดเล็ก
  แผนยุทธศาสตร์ ร.ร.ขนาดเล็ก

  คู่มือประเมินคุณภาพภายนอก
   รอบสาม


  เอกสาร กตปน.
  ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
  รายชื่อนักเรียนนอกเขต สพป.อด1

  ผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2556

  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2556

  O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2556

  O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2556

   NT ปีการศึกษา 2556

  ผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2555

  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2555

  O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2555

  O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2555

   NT ปีการศึกษา 2555

  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2554
  
O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2554
  O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2554

  NT.ป.3 ปีการศึกษา 2554 

  NT.ป.6 ปีการศึกษา 2553
  NT.ป.3 ปีการศึกษา 2553
  NT.ป.3 ปีการศึกษา 2552
  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2552
  
O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2552
  คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพ
   สำหรับ
ครูผู้ช่วย

  คู่มือครูอัตราจ้างยุคปฏิรูป
  แบบวัดการอ่านการเขียน
  Las ปีการศึกษา 2554
  Las ป. 2 ปีการศึกษา 2553     
  Las ป.5 ปีการศึกษา  2553
  Las ม.2 ปีการศึกษา 2553
  ผล O-Net ปีการศึกษา 2553

  คู่มือบริหารงาน ICT ในสถานศึกษา
  คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
   การเรียนตามยุทธศาสตร์ 5 เต็ม
  คู่มือการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  คู่มือการสร้างคุณธรรม
   ในสถานศึกษา
  คู่มือการบริหารจัดการแบบมี
   ส่วนร่วม
  คู่มือการการจัดกิจกรรมระหว่าง
   ปิดภาคเรียน
  คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
   ยาเสพติดในสถานศึกษา
  คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
   สถานศึกษา
  คู่มือการพัฒนาครูและบุคลากร
   ทางการศึกษาในสถานศึกษา
  คู่มือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
   ขนาดเล็ก
  คู่มือการประกั้นคุณภาพการศึกษา
   ภายในในสถานศึกษา
  คู่มือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
   และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
 ข้อสอบ O-net
  ข้อสอบ Pre-O-net
  กระดาษคำตอบ Pre-O-net
    สังคม ป.6,ม.3


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 30 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
  สพป.อด.๒
  สพป.อด.๓
  สพป.อด.๔
  สพม.เขต ๒๐
  สำนักงานคุรุสภา
  สกสค.อุดรธานี
  สมศ
ลิ้งที่น่าสนใจ  
  

  


ข่าวสารหนังสือพิมพ์

 
ข่าวด่วน ! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 (ยังไม่เป็นทางการ ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558) ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ ครับ
ตรวจเยี่ยม สพป.อุดรธานี เขต 1

 
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ สพฐ. ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยมีนายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำเยี่ยมชม เมื่อ 18 พ.ค. 58    
รายละเอียด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962848370414896.1073742122.667689276597475&type=1

การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผล

            
        

      นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผล การศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมนภาลัย เมื่อ 18 พ.ค. 58
                           รายละเอียด
https://www.facebook.com/udn1pesao?fref=nf

เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

  


นายอนุสรณฺ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ สพฐ. ตรวจเยียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมืองอุดรธานี เมื่อ 18 พ.ค. 58 โดยมีนายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และคณะพาเยี่ยมาชม       
   
รายละเอียด


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962841827082217.1073742120.667689276597475&type=1

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 4 ภูมิภาค

      
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต.ป.น. ) 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 152 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมการ ก.ต.ป.น จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 76 เขตพื้นที่ ณ โรงแรมนภาลัย เมื่อว 18 พ.ค. 58
" ผมมั่นใจว่า การประชุมสัมมนา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ในครั้งนี้ โดยเฉพาะความร่วมมือ ความมุ่งมั่นและเสียสละของท
ุกท่าน จะทำให้ภารกิจโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ได้รับมอบหมาย จะบรรลกุตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน" รอง เลขาธิการ กพฐ. กล่าว หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน DLTV ณ โรง
เรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน อำเภอเมืองอุดรธานี
รายละเอียด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962834420416291.1073742119.667689276597475&type=1

ข่าวประชาสัมพันธ์ อุดรธานี เขต 1

 
 2015-05-20  หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงพัฒนางาน (ว 7/2558) (สำหรับหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ให้ยื่นขอรับการประเมินได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
   รายละเอียด
 2015-05-16   ข่าวด่วน !    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1   (ยังไม่เป็นทางการ  ข้อมูล  ณ  วันที่  16 พฤษภาคม 2558)
         
              ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มทั่วไป 
         
              ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มประสบการณ์
          
              รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มทั่วไป
          
              รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มประสบการณ์
 2015-05-06  ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   รายละเอียด
 2015-05-06  ประกาศเรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
  
 2015-05-01  ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทนตำแหน่งว่าง
   รายละเอียด
 2015-04-28  ประกาศเรื่องรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
   รายละเอียด
 2015-04-10  ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   รายละเอียด
 2015-04-8  ประกาศเรื่องโรงเรียนที่สมัครแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้มาแข่งขันพร้อมนำวัสดุอุปกรณ์มาด้วยวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องพระราชธีราภรณ์
  
 2015-03-13  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านเชียงพังมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน
   รายละเอียด
 2015-03-13  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
   รายละเอียด   รายละเอียด
 2015-03-13  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)
   รายละเอียด   รายละเอียด
 2015-03-10  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ ในโรงเรียน
   รายละเอียด
 2015-03-09  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านนาสีนวลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ซ
   รายละเอียด
 2015-03-06  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียน
   รายละเอียด
 2015-03-01  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

                  ประกาศ               บัญชีรายละเอียด
 2015-02-26                    ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)

                   ประกาศ                  บัญชีรายชื่อ
 2015-02-25                    ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

                   ประกาศ                  บัญชีรายชื่อ
 2015-02-24  ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
   รายละเอียด
 2015-02-23  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านเก่าน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
   รายละเอียด
 2015-02-20  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านถ่อนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ซ
   รายละเอียด
 2015-02-20  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านเลื่อม ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด   รายละเอียด
 2015-02-20  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านเลื่อมมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2015-02-19  ประกาศเรื่องโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-19  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านนาพู่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-18  ประกาศเรื่องโรงเรียนกุดลิงง้อหนองแกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-17  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-17  ประกาศเรื่องการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดอุดรธานี
   รายละเอียด
 2015-02-16  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านงอยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-16  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านอีหลุ่งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร ประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-16  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านอีหลุ่งมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
   รายละเอียด
 2015-02-16  ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านอีหลุ่ง
   รายละเอียด
 2015-02-16  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านเชียงพิณมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร ประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-16  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านเชียงพิณมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙
   รายละเอียด
 2015-02-16  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านเชียงพิณมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร ประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-13  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านจำปามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-13  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารป.๑ซ
   รายละเอียด   รายละเอียด
 2015-02-13  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านป่องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่องจากใช้งานมานาน
   รายละเอียด   รายละเอียด
 2015-02-12  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านอีหลุ่งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
   รายละเอียด
 2015-02-12  ประกาศเรื่องโรงเรียนหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดและอาคารเอนกประสงค์
   รายละเอียด
 2015-02-11  ประกาศเรื่องโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๕๕-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2015-02-11  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านหนองบ่อมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2015-02-11  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านหนองตูมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖ และอาคารไม้
   รายละเอียด
 2015-02-09  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
   รายละเอียด
 2015-02-09  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านอีหลุ่งมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
   รายละเอียด
 2015-02-09  ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
   รายละเอียด   รายละเอียด
 2015-02-09  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2015-02-09  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านดงยางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช..101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2015-02-09  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2015-02-09  ประกาศ ขอยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด (รถยนต์ราชการ) ปี 2557
   รายละเอียด
 2015-02-06  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเข้ารับการคัดเเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด  สพป.อุดรธานี เขต 1   
                 
รายละเอียด
 2015-02-06  ประกาศประกวดราคา โรงเรียนบ้านน้ำพ่น
                 
ประกาศ
 2015-02-03  ประกาศ่ขายทอดตลาด
                 
ประกาศ
 2015-02-02 ประกาศประกวดราคา โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพ ที่ 67 
                 
ประกาศ
 2015-02-02  ประกาศประกวดราคา โรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้ว
                 
ประกาศ
 2015-01-30  ประกาศเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
   รายละเอียด
 2015-01-28  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านดงใหญ่มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2015-01-27  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2015-01-22  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านโคกล่ามมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด
 2015-01-19  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
   รายละเอียด
 2015-01-13  ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
   รายละเอียด
 2014-12-15  ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   รายละเอียด
 2014-12-12  ประกาศโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-12-12  ประกาศโรงเรียนบ้านคำกลิ้งมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใตถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-12-09  ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง
   รายละเอียด
 2014-12-08  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านยวดมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-12-04  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านดอนข่ามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง )ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-11-27  ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   รายละเอียด
 2014-11-24  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
   รายละเอียด
 2014-11-21  ประกาศเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
   รายละเอียด
 2014-10-30  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ระดับจังหวัด (ในส่วนของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
   รายละเอียด
 2014-10-29  ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
   รายละเอียด
 2014-10-17  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
   รายละเอียด   รายชื่อ
 2014-09-25  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
   รายละเอียด
 2014-09-10  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านนาพู่ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน
   รายละเอียด
 2014-09-10  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   รายละเอียด
 2014-09-08  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านผาสิงห์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   รายละเอียด
 2014-09-02  ประกาศเรื่องโรงเรียนบ้านผาสิงห์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   รายละเอียด
 2014-09-01  ประกาศเรื่องโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๗.๗๕ เมตร และซ่อมแซมอาคารเรียน
   รายละเอียด
 2014-08-27  ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพา
   รายละเอียด
 2014-08-20  ประกาศเรื่องการนำนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รายละเอียด  รายละเอียด 2
 2014-06-13  ประกาศเรื่องวิธีสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิณผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
   รายละเอียด
 2014-06-05  ประกาศเรื่องประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง
   รายละเอียด
 2014-06-04  ประกาศเรื่องเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   รายละเอียด
 2014-05-28  ประกาศเรื่องจัดอบรมครูหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม" จำนวน ๑๔๕ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล จ.อุดรธานี
   (เฉพาะครูประจำการเท่านั้น)
 2014-05-23  ประกาศเรื่องแจ้งเลื่อนการอบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
   รายละเอียด
 2014-05-22  ประกาศเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล 10 มีถุนายน)
   รายละเอียด
 2014-05-22  โรงเรียนบ้านเลื่อม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
   รายละเอียด
 2014-04-23  เพื่อร่วมปลูกความรู้ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ” และร่วมเป็นเครือข่ายใน “โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557”
   รายละเอียด
 2014-04-21  ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดโรงอาหารโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
   รายละเอียด
 2014-03-25  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑
   รายละเอียด
 2014-03-11  ประกาศเรื่องการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑
   รายละเอียด
 2014-02-25  ประกาศเรื่องการเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับ การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นั้น บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ได้เปลี่ยนแปลงเวลาประชุมจากเดิม เป็นเวลา 13.30 น.อื่นๆ คงเดิม
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 2014-02-06  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
   รายละเอียด
 2014-01-28  โรงเรียนบ้านหมากแข้งมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล/55-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-01-17  โรงเรียนบ้านดู่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-01-17  โรงเรียนบ้านนาพัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-01-16  ประกาศรายชื่อนักเรียน สอบคัดเลือกเข้าโครงการ พัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบที่ ๒)
   รายละเอียด
 2014-01-07  บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง สายงานการสอน
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗  วันที่  ๖ มกราคม   ๒๕๕๗
   รายละเอียด

แนะนำผู้บริหาร
 ผอ.สพป.อด.๑
 รอง ผอ.สพป.อด.๑
 ผอ.กลุ่ม
 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.พ.ท. เขตพื้นที่ 
 ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่
  เบอร์โทร.ขรก.สำนักงาน
   ผู้บริหารโรงเรียน
 
   
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  โรงเรียนในสังกัด สพป.อด.1
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 57   
 
        
         สกสค.อุดรธานี
  
     ทุนการศึกษา EDF

        ประชากรวัยเรียน


  
เผยแพร่บทความทางวิชาการ


       แผนปฏิบัติการป้องกัน
      และปราบปรามทุจริต

แนะนำโรงเรียน


   
 
 
  
แผนการจัดการเรียนรู้ ป-1-6
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.1
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.2
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.3
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.4
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.5
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.6
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ๗/๗ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐