ผู้บริหาร

  

นายประเวศ  รัตนวงศ์
ผอ.สพป.อด.1
ข้อมูลพื้นฐาน
  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ
   ศึกษาแกบุคคลที่ไม่หลักฐาน
   ทะเบียนราษฎร
  แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.
   การศึกษา   ภาคบังคับ พ.ศ.2545 
  จดหมายข่าวโรงเรียนขนาดเล็ก
  แผนยุทธศาสตร์ ร.ร.ขนาดเล็ก

  คู่มือประเมินคุณภาพภายนอก
   รอบสาม


  ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
  รายชื่อนักเรียนนอกเขต สพป.อด1

  ผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2555

  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2555

  O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2555

  O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2555

   NT ปีการศึกษา 2555

  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2554
  
O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2554
  O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2554

  NT.ป.3 ปีการศึกษา 2554 

  NT.ป.6 ปีการศึกษา 2553
  NT.ป.3 ปีการศึกษา 2553
  NT.ป.3 ปีการศึกษา 2552
  O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2552
  
O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2552
  คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพ
   สำหรับ
ครูผู้ช่วย

  คู่มือครูอัตราจ้างยุคปฏิรูป
  แบบวัดการอ่านการเขียน
  Las ปีการศึกษา 2554
  Las ป. 2 ปีการศึกษา 2553     
  Las ป.5 ปีการศึกษา  2553
  Las ม.2 ปีการศึกษา 2553
  ผล O-Net ปีการศึกษา 2553

  คู่มือบริหารงาน ICT ในสถานศึกษา
  คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
   การเรียนตามยุทธศาสตร์ 5 เต็ม
  คู่มือการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  คู่มือการสร้างคุณธรรม
   ในสถานศึกษา
  คู่มือการบริหารจัดการแบบมี
   ส่วนร่วม
  คู่มือการการจัดกิจกรรมระหว่าง
   ปิดภาคเรียน
  คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
   ยาเสพติดในสถานศึกษา
  คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
   สถานศึกษา
  คู่มือการพัฒนาครูและบุคลากร
   ทางการศึกษาในสถานศึกษา
  คู่มือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
   ขนาดเล็ก
  คู่มือการประกั้นคุณภาพการศึกษา
   ภายในในสถานศึกษา
  คู่มือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
   และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
 ข้อสอบ O-net
  ข้อสอบ Pre-O-net
  กระดาษคำตอบ Pre-O-net
    สังคม ป.6,ม.3


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 77 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
  สพป.อด.๒
  สพป.อด.๓
  สพป.อด.๔
  สพม.เขต ๒๐
  สำนักงานคุรุสภา
  สกสค.อุดรธานี
  สมศ
ลิ้งที่น่าสนใจ  
  

  


ข่าวสารหนังสือพิมพ์

 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557

   
 
                     
         
สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2557 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และครูอาวุโส และร่วมรดน้ำดำหัว นายก อบจ.อุดรธานี ผวจ.อุดรุธานี
 เมื่อ 11 ม.ย.57
           รายละเอียดภาพกิจกรรม
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.748554778510924.1073741939.667689276597475&type=1

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 / 2557

        
  
              นายสุทธินันท์ บุญมี รอง ผวจ.อุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/ 2557 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน การประกวดโครงงานคุณธรรมและการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย เมื่อ 7 มี.ค. 57
                     ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.726636774036058.1073741929.667689276597475&type=1 

กีฬาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 10

  
  
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คือ สพป.อุดรธานี เขต 1-4 สพม. 20 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 1 มี.ค. 57 ในปีนี้ สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหมากแข้ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ โดยผลการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 1 และ สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้ครองถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬา ร่วมกัน พร้อมทั้งได้มอบธงกีฬา ให้กับ สพป.อุดรธานี เขต 2 ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป
      ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724547330911669.1073741927.667689276597475&type=1

ทำบุญขึ้นบ้านพัก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

   
     นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญขึ้นบ้านพักหลังใหม่ บริเวณ ข้างสถานีดับเพลิง หนองประจักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 3 มี.ค.57
        ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724505290915873.1073741923.667689276597475&type=1

ป้องปรามยาเสพติด โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

 

               นายสุทธินันท์ บุญมี รอง ผวจ.อุดรธานี พบปะพูดคุยกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงสารเสพติด ทั้งนี้มีคณะวิทยากร ศพส.จ.อุดรธานี และคณะเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1
นายสุรพล สุขประเสริฐ และคณะครู ให้การต้อนร้บ เมื่อ 26 พ.ย. 57
 
 ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722092377823831.1073741922.667689276597475&type=1

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงอุดม

 

นายประเวศ รัตนวงศ์ ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงอุดม อ.เมืองอุดรธานี พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการทดสอบการอ่าน การเขียน การอ่านรู้เรื่อง ตามโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ โดยมีนายชาลี จงรักษ์ ผอ.โรงเรียน นำเยี่ยมชม เมื่อ 26 ก.พ. 57
ภาพกิจกรรม 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722052057827863.1073741920.667689276597475&type=1

ข่าวประชาสัมพันธ์ อุดรธานี เขต 1

 
 2014-03-25  ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑
   รายละเอียด
 2014-03-11  ประกาศเรื่องการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑
   รายละเอียด
 2014-02-25  ประกาศเรื่องการเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับ การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นั้น บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ได้เปลี่ยนแปลงเวลาประชุมจากเดิม เป็นเวลา 13.30 น.อื่นๆ คงเดิม
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 2014-02-06  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
   รายละเอียด
 2014-01-28  โรงเรียนบ้านหมากแข้งมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล/55-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-01-17  โรงเรียนบ้านดู่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-01-17  โรงเรียนบ้านนาพัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียด
 2014-01-16  ประกาศรายชื่อนักเรียน สอบคัดเลือกเข้าโครงการ พัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบที่ ๒)
   รายละเอียด
 2014-01-07  บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง สายงานการสอน
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗  วันที่  ๖ มกราคม   ๒๕๕๗
   รายละเอียด
 2014-02-06  โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา)มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 101/26 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด
 2013-12-18  ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่  63
  หนังสือขอบคุณ       สรุปผลการแข่งขัน        ตัวแทน สพป.อด1ที่เป็นตัวแทนระดับภาค
 2013-12-04  การประชุมปฏิบัติการใช้งานระบบออนไลน์โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียนในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557รายละเอียด
 2013-12-04  โครงการ Hi-Q ทดสอบความสามารถทางวิชาการระดับชาติรายละเอียด
 2013-11-29  สพป.อุดรธานี เขต 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนฯ (ผู้มีสิทธิ์  1ต.ค.54 - 30 ก.ย.55) โดยโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลเมื่อ  29 พ.ย.56     บัญชีรายละเอียด 1      2
 2013-11-28  อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประชุมพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 56 จำนวน 29 ราย ขแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้ง โดยใช้หลักเกณ์การพิจารณาจากผลการประเมินฯโดยใช้หลักความเป็นธรรม และขอให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเด็กนักเรียน     รายละเอียด
 2013-11-14  ขอให้สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส ติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี เพื่อชำระเงินสงเคราะห์รายศพและแจ้งข้อมูลรายการหักชำระของท่าน     (ตามรายชื่อที่แนบ)
2013-10-09  ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ  กรณีมีสัญญาผูกพัน
 สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1
   
รายละเอียด
 
   

แนะนำผู้บริหาร
 ผอ.สพป.อด.๑
 รอง ผอ.สพป.อด.๑
 ผอ.กลุ่ม
 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
 ก.พ.ท. เขตพื้นที่ 
 ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่
  เบอร์โทร.ขรก.สำนักงาน
   ผู้บริหารโรงเรียน
 
   
หน่วยงานภายใน
 กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  โรงเรียนในสังกัด สพป.อด.1
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56   
 
        
         สกสค.อุดรธานี
  
     ทุนการศึกษา EDF

        ประชากรวัยเรียน


  
เผยแพร่บทความทางวิชาการ


       แผนปฏิบัติการป้องกัน
      และปราบปรามทุจริต

แนะนำโรงเรียน


   
 
 
  
แผนการจัดการเรียนรู้ ป-1-6
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.1
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.2
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.3
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.4
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.5
กลุ่มสาระการงานฯ ชั้น ป.6
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ๗/๗ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐